Kore ga watashi no go shujin sama

Он мой хозяин

Kore ga watashi no go shujin sama

Он мой хозяин